Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση peteat.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς με την χρήση του και την υποβολή παραγγελίας δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η εταιρεία Peteat με την επωνυμία “PETEAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την οδό Ηρακλείου αρ. 26, Μεταμόρφωση Αττικής (τηλέφωνο 213 033 4140), διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση peteat.gr.

1. Κατάρτιση σύμβασης

Η παραγγελία αποτελεί υποβολή πρότασης προς την Peteat για την αγορά των προϊόντων που περιέχονται στην παραγγελία. Κατά την υποβολή της παραγγελίας θα λαμβάνετε e-mail επιβεβαίωσης για την παραλαβή της παραγγελίας σας και των στοιχείων αυτής (το «E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας»).

Το E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας αποτελεί αναγνώριση ότι λάβαμε την παραγγελία σας και δεν επιβεβαιώνει την αποδοχή της πρότασής σας για την αγορά των προϊόντων που παραγγείλατε. Κατόπιν επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, θα λαμβάνετε E-mail με την αποδοχή ή απόρριψη της παραγγελίας σας, καθώς και αναφορά στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων (Email Έναρξης Εκτέλεσης).

Η σύμβαση πώλησης προϊόντων καταρτίζεται μεταξύ υμών και της Peteat.

Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα υπαναχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 κατωτέρω, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση οποτεδήποτε πριν την αποστολή σε εσάς E-mail Έναρξης Εκτέλεσης για την οικεία παραγγελία.

Ο χρήστης συναινεί στην αποστολή και παραλαβή παραστατικών πώλησης με ηλεκτρονικά μέσα. Για κάθε παράδοση, θα σας ενημερώνουμε στο E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας σχετικά με την διαθεσιμότητα του τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και για τον τρόπο παραλαβής αυτών σε φυσική μορφή, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

2. Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές προϊόντων

2.1. Η Peteat λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενόψει του ότι τα πωλούμενα προϊόντα ενδέχεται να αλλοιωθούν ενώ φέρουν και ημερομηνία λήξης, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών μετά την αποστολή του E-mail Έναρξης Εκτέλεσης.

2.2. Θα πρέπει να εξετάζετε την ποσότητα και την κατάσταση των προϊόντων κατά την παράδοσή τους σε εσάς και αν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό οφείλετε να μας ενημερώνετε εντός 24 ωρών από την παραλαβή τους. Εάν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι πράγματι ελαττωματικά, η Peteat θα προβεί σε αντικατάσταση αυτών, χωρίς δική σας επιβάρυνση, ή θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας, όπως ορίζει ο νόμος. Εάν δεν μας ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα προϊόντα ήταν κατάλληλα και έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα αποδεκτά από εσάς.

3. Συνέπειες ασκήσεως δικαιώματος υπαναχώρησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή υπαναχώρησης, που ασκείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω, η Peteat θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα για τις υπηρεσίες για τις οποία ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν δηλώσετε ρητά ότι επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής των χρημάτων.

4. Τιμές και χρόνοι παράδοσης των προϊόντων – Μεταφορικά

Στις τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (σήμερα ισχύων 24%) και το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές είναι το Ευρώ. Δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση η δέσμευση τιμής πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της.
Καταχωρούμε πληροφορίες διαθεσιμότητας για τα προϊόντα που πωλούνται από εμάς διαμέσου της Ιστοσελίδας αναφέροντας για κάθε προϊόν και την σελίδα πληροφοριών. Πέραν των όσων αναφέρονται στη σελίδα ή οπουδήποτε αλλού στην Ιστοσελίδα, δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς ως προς την διαθεσιμότητα αυτών. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε με e-mail, το συντομότερο δυνατόν, σε περίπτωση που ορισμένα εκ των προϊόντων που παραγγείλατε είναι τελικά μη διαθέσιμα και δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση για αυτά τα προϊόντα.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, με εξαίρεση τυχόν διαφορετικής επισήμανσης, οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιοι. Δεν αποτελούν εγγυημένους χρόνους παράδοσης και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην απόλυτη ακρίβεια αυτών.

Η Peteat αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ακριβή αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και των τιμών των υπηρεσιών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
Τα μεταφορικά έξοδα θα υπολογίζονται κατά την υποβολή παραγγελίας και θα σας επισημαίνονται σε ξεχωριστό πεδίο.

5. Καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
(α) Αδυναμία επικοινωνίας με τον πελάτη
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας ή σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερεί την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται η Peteat για την παροχή των υπηρεσιών της.
(β) Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων γεγονότων, εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών (ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, διακοπή λειτουργίας τηλεπικοινωνιών κλπ) δεν καθίσταται εφικτή η ολοκλήρωση ή/και παράδοση των συμφωνημένων υπηρεσιών.
Παρακαλώ καλέστε μας στο 213 033 4140 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.peteat.gr.

6. Όροι και μεταβολές

Η Peteat διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Κάθε χρήστης υπάγεται στους όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές και Όρους Συναλλαγών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής παραγγελίας υπηρεσιών, εκτός αν οι αλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω απαιτούνται με βάση νομοθετική ρύθμιση ή επιβάλλονται από κυβερνητική αρχή (οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές ενδέχεται να καταλαμβάνουν και παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν εκτελεστεί).

Οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7. Παραγγελίες

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί.

  • Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
  • Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
  • Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ (€).
  • Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ (€).

8. Τρόποι πληρωμής

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που διαθέτει το eshop www.peteat.gr για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι παρακάτω:

  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Alpha Bank – IBAN: GR4901402990299002002004007    –  Εθνική Τράπεζα – IBAN: GR08 0110 8770 0000 8774 7005 111  – Viva Payments – IBAN:GR9670100000000722713072607
  • Με αντικαταβολή: H εξόφληση της παραγγελίας γίνεται ταυτόχρονα με την παραλαβή της.
  • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.
  • Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.
  • Μέσω Paypal
  • Μέσω Viva Wallet Quick Pay στον σύνδεσμο pay.vivawallet.com/peteat-ike

Πληρωμές Peteat

9. Παραδόσεις

Εντός Αττικής

‘Όλα μας τα γεύματα φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας και μπορείτε να τα παραλάβετε από το κατάστημα της Peteat στη Μεταμόρφωση. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα να σας τα παραδώσουμε στο χώρο σας. Το delivery γίνεται μία φορά την εβδομάδα και η χρέωση για παραδόσεις εντός Αττικής είναι 5,00 ευρώ.

Εκτός Αττικής

Για παραγγελίες εκτός Αττικής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 213 033 4140..

* Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε οι παραγγελίες να γίνονται τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα από την ημέρα παράδοσης.

10. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

11. Ασφάλεια

Η Peteat αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

12. Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημά μας, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημά μας της αποκρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.

13. Ανήλικοι

Δεν παρέχουμε και δεν πωλούμε υπηρεσίες σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιείτε το www. peteat.gr μόνο με την επίβλεψη και τη συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση, οι κηδεμόνες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν χρήση του www.peteat.gr από ανηλίκους.

14. Η ευθύνη μας

Η Peteat δεν φέρει καμία ευθύνη για (α) ζημίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή (β) οποιαδήποτε επαγγελματική ζημία (συμπεριλαμβανομένης θετικής και αρνητικής ζημίας, διαφυγόντος κέρδους, απώλεια άυλης αξίας κλπ) ή (γ) άμεσες ή έμμεσες ζημίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν είτε από εσάς, είτε εμάς κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης προϊόντων.

Η νομοθεσία ορισμένων χωρών δεν επιτρέπουν ορισμένους εκ των περιορισμών που τίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιας νομοθεσίας, ενδέχεται ορισμένοι εκ των περιορισμών να μην ισχύουν και να έχετε περαιτέρω δικαιώματα.

Οι παρόντες όροι δεν αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη μας σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων που γίνονται από εμάς ή σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή δόλο.

Η Peteat δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες όρους εφόσον η καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλονται σε αιτία που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου μας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να παραλαμβάνετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

15. Μη άσκηση δικαιωμάτων

Η εκ μέρους της Peteat μη επιμονή στην εκτέλεση των παραγραφών, όρων, προϋποθέσεων ή διατάξεων των παρόντων Όρων δεν μπορεί και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά, ούτε ως παραίτηση από μελλοντική υλοποίηση τους.

16. Διαχείριση παραπόνων

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών επιθυμεί να υποβάλλει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας μπορεί να επικοινωνεί με την Peteat είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@peteat.gr είτε με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:
PETEAT ΙΚΕ
Ηρακλείου 26 & Αριστοφάνους
Μεταμόρφωση
144 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 033 4140

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αποκλείεται η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ σχετικά με την Διεθνή Πώληση Αγαθών. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα). Η ως άνω κατά παρέκταση δωσιδικίας είναι μη αποκλειστική αποκλειστικά και μόνο για τις αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δύνανται να εγείρουν τις αξιώσεις τους είτε στα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα), είτε στην χώρα της ΕΕ όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία τους.